Jarenlange ervaring     Vakmanschap      Juiste kwaliteit

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Keuringsbedrijf VKI Nederland B.V. (“VKI NL”), een onderneming met adres Icaruspad 9, Spijkenisse. VKI NL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87780127.

1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van VKI NL, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen VKI NL en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website www.vkinl.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van VKI NL aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
4. VKI NL zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.vkinl.nl.
5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.
VKI NL biedt een online platform voor diensten als veiligheid, keuringen en inspecties.

2. Gebruik Website

1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
a. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
b. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische
inhoud;
c. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat
zaaiend zijn;
d. Ongevraagde reclame (spam);
e. Foute of misleidende informatie; en/of
f. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan
computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op
een andere manier voordoen als iemand anders.
4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële
doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website
misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar info@vkinl.nl.
6. VKI NL behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te
passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op
de Website wordt gepubliceerd.

3. Tarieven en betaling

1. Alle prijzen gehanteerd door VKI NL zijn exclusief BTW.
2. Betaling van facturen van VKI NL dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
3. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
4. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door VKI NL niet geïncasseerd kunnen worden, is VKI NL gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen.
5. VKI NL is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
a. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
b. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het
gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
c. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de
verhoging niet onredelijk.

4. Aansprakelijkheid

1. VKI NL is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
2. VKI NL is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van VKI NL en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
3. VKI NL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
a. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
b. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
4. VKI NL is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
5. VKI NL neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van VKI NL kan worden verwacht. VKI NL is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door VKI NL betrachte zorg. VKI NL is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is niet toegestaan de broncode van de Website te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen of bewerken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van VKI NL.
2. De VKI NL naam en logo zijn handelsmerken van VKI NL, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VKI NL. Daarnaast mogen koppen, afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van VKI NL zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VKI NL, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

6. Klachten

1. Bij VKI NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het
geval een ruimere termijn voortvloeit.

7. Inschakeling derden

1. VKI NL is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. VKI NL is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van VKI NL impliceert dat de Gebruiker VKI NL machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
2. VKI NL neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. VKI NL is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van VKI NL.

8. Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht
blijken te zijn, blijven VKI NL en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze
akte. VKI NL zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een
bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die
van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene
voorwaarden.

9. Wijzigingen

VKI NL behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website.

10. Overige bepalingen

1. VKI NL mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor VKI NL, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.
11. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam.

Keuringsbedrijf VKI Nederland B.V.